Stouthart & Hilber Notarissen

Blijkbaar staat in uw browser javascript uitgeschakeld of uw browser beschikt niet over de nieuwste Flash player.
U kunt deze player downloaden op het volgende adres.

 

 

 

 

Laatste nieuws 2016

 

Ook Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden

 

 

 

De Eerste Kamer heeft in navolging van de Tweede Kamer het wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden (34224) zonder beraadslaging aangenomen.

Het wetsvoorstel beperkt de gedragingen die leiden tot een zuivere aanvaarding van de nalatenschap als bedoeld in artikel 4:192 lid 1 BW. Alleen de gedragingen die leiden tot een benadeling van schuldeisers (door nalatenschapsgoederen te verkopen, te bezwaren of anderszins aan het verhaal van schuldeisers te onttrekken) hebben een zuivere aanvaarding tot gevolg.

Verder bevat het wetsvoorstel een regeling indien een erfgenaam een nalatenschap zuiver heeft aanvaard en nadien wordt geconfronteerd met een onverwachte schuld van de erflater die niet uit de nalatenschap kan worden voldaan. In dat geval wordt de erfgenaam door de kantonrechter gemachtigd om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden als hij binnen drie maanden na ontdekking van de schuld een verzoek hiertoe doet. Is de nalatenschap echter inmiddels vereffend of verdeeld, dan kan de erfgenaam worden ontheven om de schuld te voldoen voor zover deze niet uit zijn erfrechtelijke verkrijging kan worden voldaan. Omdat er een onderzoeksplicht geldt voor de erfgenaam, heeft de minister gesteld dat niet snel sprake is van een onverwachte schuld.

 

KNB wijst Eerste Kamer op gevolgen wijziging huwelijksvermogensrecht

Goede voorlichting, advies en een gedegen administratie zijn belangrijk bij het wetsvoorstel huwelijksvermogensrecht. Dit schrijft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) aan de Commissie Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer. Met het wetsvoorstel huwelijksvermogensrecht willen D66, PvdA en VVD de wettelijke gemeenschap van goederen beperken tot dat wat beide echtgenoten tijdens hun huwelijk verwerven.

Omdat er geen meerderheid van de leden voor of tegen het wetsvoorstel is, neemt de KNB in dit dossier een neutrale positie in. Wel heeft de beroepsorganisatie de voor- en nadelen voor de Eerste Kamer op een rij gezet. Het wetsvoorstel beoogt een stelselwijziging: van standaard gemeenschap van goederen naar beperkte gemeenschap van goederen als standaard. Voorlichting over dat nieuwe stelsel is volgens de beroepsorganisatie dan ook essentieel.

Fiscale aspecten 
Verder moeten de gevolgen van het niet bijhouden van een gedegen administratie tijdens het huwelijk goed op het netvlies staan van diegenen die kiezen voor de beperkte gemeenschap. Als de ene partner wel administreert en de andere niet, kan het wetsvoorstel onredelijk uitwerken. Ook wijst de KNB op de fiscale aspecten van het wetsvoorstel. Deskundigen vinden namelijk dat het wetsvoorstel aanleiding is om weer eens secuur naar de samenloop tussen huwelijksvermogensrecht en box 2 van de Wet inkomstenbelasting 2001 te kijken en om de vergoedingsvorderingproblematiek nog eens goed onder de loep te nemen.

 

 

 

 

Tijdig starten met bedrijfsoverdracht cruciaal

 

 

 

De overdracht van familiebedrijven aan een volgende generatie gaat in bijna zeven op de tien gevallen mis. Dat komt vaak doordat de oprichters zich te veel met de zaken blijven bemoeien, en doordat hun opvolgers te weinig risico durven te nemen. Dat blijkt uit onderzoek van de Rotterdam School of Management (RSM), Rabobank en adviesbureau BDO, waarvan de resultaten donderdag zijn gepubliceerd.

De onderzoekers stellen dat veel problemen kunnen worden voorkomen als bedrijven de overdracht tijdig plannen.

''Bij veel generatiewisselingen dragen de oprichters het bedrijf over zonder de opvolgers écht te vertrouwen'', zegt onderzoeker Pursey Heugens. Vaak worden beschermingsconstructies opgetuigd waardoor de feitelijke zeggenschap bij de oudgedienden blijft. ''Dat is funest voor het ondernemerschap van de volgende generatie.''

Rentmeester 

Bestuurders die als eerste het stokje overnemen van de oprichters van een familiebedrijf, zijn volgens de onderzoekers toch al geneigd zich eerder rentmeester te voelen dan ondernemer. Zij zijn terughoudender met investeringen en hebben daardoor uiteindelijk moeite de winstgevendheid op peil te houden.

Daarbij neemt met de generaties het aantal familieleden met recht op dividend toe. Ook dat gaat ten koste van investeringen. ,,Het komt geregeld voor dat familieleden financieel volledig afhankelijk zijn van dividend uit het bedrijf, terwijl ze zelf niets toevoegen'', aldus Heugens. ,,Bedrijfsmatig is het beter deze familieleden snel uit te kopen.''

Een tijdige planning kan veel problemen helpen voorkomen. ,,Het is belangrijk te erkennen dat een overdracht zowel op emotioneel als op zakelijk vlak een grote overgang is, en daarom moet je op tijd met voorbereidingen beginnen'', zegt Mirelle Pennings, directeur grootbedrijf bij Rabobank. ,,Tien jaar van tevoren is echt niet te vroeg.''

 

 

 

 

Kamer voor motie centraal aandeelhoudersregister

 

 

 

De regering moet de voorbereidingen voor het centraal aandeelhoudersregister (CAHR) voortzetten en bewerkstelligen dat dit register er komt. Een Kamermeerderheid steunde vanmiddag een motie met deze strekking van de Kamerleden Recourt (PvdA) en Gesthuizen (SP).

Onlangs heeft minister Dijsselbloem van Financiën mede namens minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie en minister Kamp van Economische Zaken aan de Tweede Kamer geschreven dat de ontwikkeling van het CAHR wordt aangehouden totdat het UBO-register verder is ontwikkeld. De Tweede Kamer is echter in meerderheid van mening dat het CAHR naast het UBO-register of in combinatie daarmee meerwaarde heeft als het gaat om het opsporen van misdrijven via bv’s of niet-beursgenoteerde nv’s. De Kamer heeft de regering daarom vanmiddag verzocht de voorbereidingen voor het CAHR voort te zetten en te bewerkstelligen dat dit register, al dan niet in combinatie met het UBO-register, er gaat komen.

Denkproces
Tijdens een recent algemeen overleg over fraude stelden diverse partijen (PvdA, SP en D66) al dat de verdere ontwikkeling van het CAHR niet moet worden uitgesteld tot na invoering van het UBO-register. Minister Van der Steur gaf aanvankelijk aan dat het CAHR niet is afgesteld, maar is uitgesteld. Het UBO-register moet op 26 juni 2017 gereed zijn. Daarom wordt hieraan voorrang gegeven. Na invoering hiervan wordt gekeken op welke punten het CAHR een meerwaarde heeft ten opzichte van het UBO-register. In de tweede termijn gaf de minister aan dat met het denkproces over het CAHR niet zal worden gewacht tot na 26 juni 2017, zodat daarna meteen met het CAHR aan de slag kan worden gegaan.

 

De belastingzaken na een overlijden

Als er iemand overlijdt, komt veel af op de nabestaanden. Ook moeten er mogelijk belastingzaken namens de overledene worden afgehandeld.

Hieronder vindt u de belastingzaken waarmee u te maken kunt krijgen:

 • Aangifte erfbelasting
  Afhankelijk van de nalatenschap moet u aangifte erfbelasting doen.
 • Aangifte inkomstenbelasting
  Voor iemand die is overleden, moet vaak aangifte inkomstenbelasting worden gedaan.
 • Voorlopige aanslag
  Krijgt u of de overledene een voorlopige aanslag? Wijzig deze dan of zet deze stop.
 • Toeslagen
  Ontvangt u of de overledene toeslagen? Dan moet u deze toeslag mogelijk wijzigen of opnieuw aanvragen.

 

Het levenstestament, wie regelt uw zaken als u daartoe zelf niet meer in staat bent

Steeds meer mensen worden geconfronteerd met familie of bekenden die in een situatie terechtkomen waarin het lastig of onmogelijk is verantwoorde besluiten te nemen, bijvoorbeeld bij dementie. Dit leidt vaak tot onzekerheid en frustratie binnen de familie of in de omgeving. Het tijdig regelen van een levenstestament, waarin je aangeeft wie voor jou beslissingen neemt als je dit zelf niet meer kunt, geeft rust en duidelijkheid.

‘Ik denk al een tijdje over een levenstestament na of ik schuif het steeds voor me uit, maar moet het nu echt gaan regelen.’

wievandedrie.nl geeft uitleg wat een levenstestament is voor mensen die het nog niet kennen. De checklist op de site www.wievandedrie.nl is daarbij een handig hulpmiddel. Op deze website staan nieuwe verhalen van mensen die een levenstestament hebben laten opstellen.

 

KNB informeert Tweede Kamer over legitieme portie

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft de discussie over de legitieme portie in erfenissen onder de aandacht gebracht bij de Tweede Kamer. Dit met het oog op het Algemeen Overleg (AO) Familierechtelijke onderwerpen van 27 januari. In een brief aan de Kamer meldt de KNB dat de mogelijke afschaffing van de legitieme portie misschien weer vaker ter sprake zal komen.

Recente aanleiding voor de opleving van de discussie heeft waarschijnlijk te maken met de afschaffing van de legitieme portie in de wetgeving van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Ook in het recent verschenen D66-manifest ‘Familie van nu’ wordt gepleit voor zorgvuldige afschaffing. In de brief aan de Kamer geeft de KNB aan dat de overgrote meerderheid van de wetenschap voor afschaffing is. De legitieme portie zou niet meer in een sociaaleconomische behoefte voorzien en heeft geen maatschappelijk draagvlak meer. Tegenstanders van de afschaffing vinden solidariteit met de volgende generatie belangrijk, omdat deze met aanzienlijke lastenverzwaringen te maken krijgen.

 

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt aangepast

Met de Wijzigingswet financiële markten 2016 wordt onder meer de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) op onderdelen aangepast.

De wijziging treedt op 1 april 2016 in werking.

De wijziging heeft onder meer betrekking op de afbakening van de betrokkenheid bij de WWFT van vrije beroepsbeoefenaren zoals de notaris. Zij vallen volgens de huidige letterlijke tekst onder de WWFT bij het verlenen van advies en bijstand bij ‘het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van een onderneming voor zover daardoor een persoon die niet als uiteindelijk belanghebbende van die onderneming kwalificeerde, uiteindelijk belanghebbende van die onderneming wordt.’ Voor zover er geen UBO ontstaat, is volgens de huidige letterlijke tekst van de wet geen sprake van een transactie die onder de WWFT valt. Met de wijziging wordt dit onbedoelde effect rechtgezet.
 
Aandelenoverdracht expliciet benoemd
Verder wordt het aan- of verkopen van aandelen (aandelenoverdrachten blijkens de toelichting) naast aan- of verkopen dan wel overnemen van een onderneming expliciet benoemd. Ook wordt niet meer alleen verwezen naar een onderneming maar een neutrale beschrijving gebruikt zodat het drijven van een onderneming geen bepalend element meer is. Dit is bijvoorbeeld relevant bij vastgoedvennootschappen die vaak als belegging worden gehouden en die niet altijd zelfstandig een onderneming drijven.  

Nieuwe aanpassing WWFT verwacht in 2017
Op 20 mei 2015 is de vierde anti-witwasrichtlijn aangenomen door het Europese Parlement. De richtlijn moet uiterlijk op 26 juni 2017 in de Nederlandse wetgeving zijn geïmplementeerd. De WWFT zal dan opnieuw worden aangepast. Op grond van deze richtlijn zullen de lidstaten ook een UBO-register moeten instellen waarin de uiteindelijk belanghebbenden van rechtspersonen en trusts worden opgenomen.

 

 

 

 

adresgegevens schagen

Loet 45
1741 BN SCHAGEN
Tel.: 0224 - 296241
Fax: 0224 - 215727
Btwnr. 8185.38.314.B.01
notarissen@stoutharthilber.nl
Bereken hier uw route

adresgegevens den helder

Julianaplein 34a
1781 HC DEN HELDER
Tel.: 0223 - 524090
Fax: 0223 - 524095
Btwnr. 8185.38.314.B.01
notarissen@stoutharthilber.nl
Bereken hier uw route
 
Alle gegevens onder voorbehoud van typefoutendesign/development: zeeman reclamegroep